Home
Onze vereniging
Lidmaatschap
Ponymeting
Contact en route
Onderlinge wedstrijd
Fotoalbum
Clubkrant Triple Bar
Sponsors
Links
Mededelingen Archief
Privacy

 

De laatste tijd krijgt onze secretaris veel vragen over het meten van pony’s, wat nodig is voor het aanvragen van een startkaart. Hieronder kun je precies lezen hoe het zit.

 

Artikel 30 - Meting pony’s ten behoeve van deelname aan KNHS-wedstrijden

1. Alvorens aan KNHS-wedstrijden kan worden deelgenomen met een pony, dient de

pony volgens het gestelde in dit artikel te zijn gemeten door een KNHS-ponymeter

conform de KNHS-meetprocedure. De KNHS-ponymeter registreert de gemeten

hoogte in het paardenpaspoort.

 

2. De stokmaat van een pony bepaalt in welke categorie de pony ten behoeve van de

sport wordt ingedeeld. De KNHS kent vijf categorieën:

– Categorie A: stokmaat tot 117 cm;

– Categorie B: stokmaat van 117 cm tot en met 126,9 cm;

– Categorie C: stokmaat van 127 cm tot en met 136,9 cm;

– Categorie D: stokmaat van 137 cm tot en met 148,0 cm;

– Categorie E: stokmaat van 148,1 cm tot en met 156,9 cm.

Bij pony’s, die zijn beslagen, wordt na de meting door de KNHS-ponymeter één centimeter

afgetrokken van de gemeten hoogte.

 

3. Pony’s moeten tot en met de leeftijd van acht jaar jaarlijks worden gemeten tussen

1 januari en 1 april door een KNHS-ponymeter, die de meetgegevens in het paardenpaspoort

registreert.

 

4. Pony’s, die niet op de leeftijd van acht jaar gemeten zijn en/of op latere leeftijd

(weer) in de sport uitgebracht worden, moeten voor aan KNHS-wedstrijden mag

worden deelgenomen, alsnog gemeten worden door een KNHS-ponymeter, die de

meetgegevens in het paardenpaspoort registreert. Het resultaat van deze meting

wordt als definitieve meting in het paardenpaspoort geregistreerd.

 

5. Indien de pony op grond het resultaat van een (her)meting in een andere categorie

wordt ingedeeld, dient vanaf 1 april in de nieuwe categorie te worden gestart.

 

6. De KNHS-ponymeter stelt vast waar de meting plaatsvindt. Wanneer de KNHS-ponymeter

de pony en/of de omstandigheden ongeschikt vindt voor meting vanwege

het onjuist voorbrengen, ongeschikte omstandigheden van terrein of omgeving of

om welke andere reden dan ook, zal hij de aanvrager of diens vertegenwoordiger

meedelen, dat de pony op een ander moment en onder de juiste condities zal worden

gemeten.

 

7. Teneinde de identiteit van de ter meting aangeboden pony (met behulp van een

transponderlezer) vast te stellen dient de aanvrager voor de meting het paardenpaspoort

te overleggen. Wanneer het paardenpaspoort niet kan worden overgelegd,

kan geen meting plaatsvinden.

 

8. Het is verboden het resultaat van de officiële vaststelling van de stokmaat van een

pony – alsmede de registratie ervan – te beïnvloeden.

 

9. Tegen het resultaat van de meting als gevolg waarvan een pony wordt ingedeeld

in de categorie A, B, C, D of E, kan door of namens het lid tegen betaling van de

kosten voor een hermeting (conform de Tarievenlijst) schriftelijk bezwaar worden

ingediend bij het Federatiebestuur en wel binnen twee weken na de datum van de

desbetreffende meting.

 

10. De hermeting van een pony, die is ingedeeld in de categorie A, B, C of D, wordt

uitgevoerd op een door de KNHS vastgestelde locatie door één of meer KNHSponymeter(

s), niet zijnde de ponymeter tegen wiens beslissing beroep is aangetekend.

De hermeting kan namens de KNHS worden bijgewoond door een waarnemer;

daarnaast mag het lid met een vertegenwoordiger bij de hermeting aanwezig

zijn. Het resultaat van de hermeting is bindend voor alle partijen. De hermeting van

een pony, die is ingedeeld in de categorie E, dient plaats te vinden op de Faculteit

der Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit in Utrecht. De hermeting kan namens

de KNHS worden bijgewoond door een waarnemer; daarnaast mag alleen het lid

met een vertegenwoordiger bij de hermeting aanwezig zijn. Het resultaat van een

hermeting is bindend voor alle partijen. In het geval, dat de hermeting leidt tot een

wijziging van de categorie, komen de kosten voor rekening van de KNHS. Wanneer

de hermeting niet tot een wijziging van de categorie leidt, komen de kosten voor

rekening van de aanvrager van de hermeting/het lid.

Algemeen Wedstrijdreglement

versie 2009-1

 

Log in op Mijn KNHS met je persoonlijke gegevens voor contactgegevens van beschikbare ponymeters.

Rijvereniging & Ponyclub Moerveen